شیمی (2)

گروه مولفان:
حسن محمد (نویسنده) | بهزاد زنجانی نژاد (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
شیمی (2) عنوان کتابی است از حسن محمد که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است.