پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان (حیث مکانی میدان نقش جهان)

مولف:
مائده انصاری (نویسنده)

ناشر:
پرسش

درباره کتاب:
پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان (حیث مکانی میدان نقش جهان) عنوان کتابی است از مائده انصاری که در 192 صفحه و توسط انتشارات پرسش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است.