مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی

گروه مولفان:
مناف هاشمی (نویسنده) | رحیم سرور (نویسنده) | بابک جعفریان (نویسنده)

ناشر:
سخنکده

درباره کتاب:
مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی عنوان کتابی است از رحیم سرور که توسط انتشارات سخنکده در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحیم سرور، کتاب‌های راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر(تیسا)، تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری(تیسا)، موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی(سخنکده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.