علیت و تبیین از دیدگاه رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی

گروه مولفان:
مهدی رجبی (نویسنده) | عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
علیت و تبیین از دیدگاه رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 230 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علت و معلول است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.