دیوان جهانشاه حقیقی (شاه ترکمن ... . ، به همراه شرح احوال، اثار و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران جهانشاه حقیقی)

گروه مولفان:
جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان (نویسنده) | خانگلدی اونق (مصحح)

ناشر:
بهجت

درباره کتاب:
دیوان جهانشاه حقیقی (شاه ترکمن ... . ، به همراه شرح احوال، اثار و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران جهانشاه حقیقی) عنوان کتابی است از جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان که در 248 صفحه و توسط انتشارات بهجت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقیقی ترکمان، جهانشاه بن قرا یوسف، 808 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.