عبور از البرز (کندوکاوی در مسائل توسعه پایدار ایران)

گروه مولفان:
سید محسن هاشمی (نویسنده) | محمد علی کرونی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
عبور از البرز (کندوکاوی در مسائل توسعه پایدار ایران) عنوان کتابی است از سید محسن هاشمی که در 366 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تونل ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محسن هاشمی، کتاب‌های فردوسی و هنر سینما(علم)، شاهنامه فردوسی پی کاوی ها و پاسخ های محتمل(نیلوفر)، توسعه پاک(دانشگاهی کیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.