ایران و دو جنبش در نیم قرن (مشروطه و نفت)

مولف:
سهراب صلاحی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
ایران و دو جنبش در نیم قرن (مشروطه و نفت) عنوان کتابی است از سهراب صلاحی که در 368 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سهراب صلاحی، کتاب‌های حقوق بین الملل کیفری(میزان)، پیامدهای انسانی و اجتماعی اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری(میزان)، اشغال عراق؛ اهداف راهبردی و استنادات حقوقی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.