تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی -مجموعه 5 جلدی

مولف:
علی سماک محمدی (گردآورنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی -مجموعه 5 جلدی عنوان کتابی است از علی سماک محمدی که توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از علی سماک محمدی، کتاب تاریخ شاهنشاهی بزرگ ساسانی(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.