تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر، داریوش بزرگ، کمبوجیه، خشایارشا)

گروه مولفان:
حسن پیرنیا (نویسنده) | آرش ظریف آبکنار (گردآورنده)

ناشر:
سماء

درباره کتاب:
تاریخ امپراتوری هخامنشیان (پادشاهی کوروش کبیر، داریوش بزرگ، کمبوجیه، خشایارشا) عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که توسط انتشارات سماء در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.