کی گشتاسپ در روزگار نوسنگی (زمان دودمان کیانی بر پایه محاسبات نجومی، اقلیم شناسی و بررسی اسناد تاریخی)

مولف:
سورنا فیروزی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
کی گشتاسپ در روزگار نوسنگی (زمان دودمان کیانی بر پایه محاسبات نجومی، اقلیم شناسی و بررسی اسناد تاریخی) عنوان کتابی است از سورنا فیروزی که در 168 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سورنا فیروزی، کتاب‌های نیاکان گمشده(آشیانه کتاب)، فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر(آشیانه کتاب)، ریشه های دموکراسی و مجلس در ایران باستان(فروهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.