حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان شناختی (همراه با شرح و توضیح مهم ترین بخش های متن))

گروه مولفان:
محمد دهقانی (نویسنده) | محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی، اجتماعی و روان شناختی (همراه با شرح و توضیح مهم ترین بخش های متن)) عنوان کتابی است از محمد دهقانی که در 496 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، 385 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد دهقانی، کتاب‌های روشنفکران ایران در قرن بیستم(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بلعمی(نشر نی)، شاهنامه ابومنصوری(نشر نی)، محمدبن زکریای رازی(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.