فرهنگ تطبیقی-موضوعی زبان ها و گویش های ایرانی نو

مولف:
محمد حسن دوست (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فرهنگ تطبیقی-موضوعی زبان ها و گویش های ایرانی نو عنوان کتابی است از محمد حسن دوست که توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حسن دوست، کتاب‌های فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.