فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینه ایرانشناسی در شبه قاره -جلد 1 [گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره/4]

گروه مولفان:
مهدی رحیم پور (نویسنده) | محمد رضا نصیری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
فهرست مقالات فارسی، اردو، انگلیسی در زمینه ایرانشناسی در شبه قاره -جلد1 [گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره/4] عنوان کتابی است از محمد رضا نصیری که توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا نصیری، کتاب‌های علائم تجاری و نشانه ها(یساولی)، تاریخ فرشته(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، جغرافیای بلوچستان(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.