عوامل فهم متن (در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پرفسور ریکور و محقق اصفهانی)

مولف:
سید حمیدرضا حسنی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
عوامل فهم متن (در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پرفسور ریکور و محقق اصفهانی) عنوان کتابی است از سید حمیدرضا حسنی که در 416 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حمیدرضا حسنی، کتاب‌های پارادایم های تحقیق در علوم انسانی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، انسان کنش شناسی هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، انسان کنش شناسی پوزیتیویستی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
24,000 تومــان