فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در انگلیسی (توصیفی-تحلیلی)[فرهنگنامه های زبانشناسی/ 6]

گروه مولفان:
فردوس آقاگل زاده (نویسنده) | حسین داوری (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
فرهنگ ریشه شناسی واژه های فارسی در انگلیسی (توصیفی-تحلیلی) [فرهنگنامه های زبانشناسی/6] عنوان کتابی است از فردوس آقاگل زاده که در 332 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردوس آقاگل زاده، کتاب‌های زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان(علمی)، زبان شناسی حقوقی(علم)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(علمی)، نقد و ترجمه قرآن و زن(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.