روشنفکران جهان عرب (معرفی آرا و آثار یکصد چهرۀ فکری-فرهنگی معاصر)

گروه مولفان:
مسعود فکری (نویسنده) | مریم صالحی (نویسنده)

ناشر:
ترجمان علوم انسانی

درباره کتاب:
روشنفکران جهان عرب (معرفی آرا و آثار یکصد چهرۀ فکری-فرهنگی معاصر) عنوان کتابی است از مریم صالحی که در 1328 صفحه و توسط انتشارات ترجمان علوم انسانی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم صالحی، کتاب‌های ناطور دشت(امید مهر)، پندهای سورائو(امید مهر)، ده جستار در جنگ های صلیبی(علم)، پنهان شده در زیر اشعه ایکس(آوای اندیشه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.