بازنگاری اساس الاقتباس

گروه مولفان:
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | مصطفی بروجردی (مصحح)

ناشر:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درباره کتاب:
بازنگاری اساس الاقتباس عنوان کتابی است از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی که در 745 صفحه و توسط انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب‌های اخلاق ناصری(خوارزمی)، اخلاق ناصری(بهزاد)، اخلاق ناصری(فردوس)، فرهنگ عروضی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان