جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید

مولف:
منوچهر آشتیانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید عنوان کتابی است از منوچهر آشتیانی که در 322 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دیالکتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر آشتیانی، کتاب‌های ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت(شرکت نشر قطره)، کارل مارکس و جامعه شناسی شناخت(شرکت نشر قطره)، جامعه شناسی شناخت(شرکت نشر قطره)، جامعه شناسی شناخت ماکس شئلر(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.