کانی های رسی ویژگی ها و شناسایی

گروه مولفان:
فرهاد خرمالی (نویسنده) | سید علی ابطحی (نویسنده) | حسین تازیکه (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

درباره کتاب:
کانی های رسی ویژگی ها و شناسایی عنوان کتابی است از سید علی ابطحی که در 326 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنگ معدن رسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
سنگ معدن رسی