خشایارشاه (ایران در روزگار باستان)

گروه مولفان:
حمید هاشمی (نویسنده) | حسن پیرنیا (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ و قلم

درباره کتاب:
خشایارشاه (ایران در روزگار باستان) عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که توسط انتشارات فرهنگ و قلم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.