ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار (راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی)

گروه مولفان:
ابوالقاسم شریف زاده (نویسنده) | علی اسدی (نویسنده) | مهنوش شریفی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار (راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی) عنوان کتابی است از علی اسدی که در 760 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اسدی، کتاب‌های فروش موفق در یک هفته(نصر قلم)، مدیریت موفق برند در یک هفته(نصر قلم)، سرمشق گمشده(سروش)، روش طبیعت طبیعت(سروش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان