تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

مولف:
شهرام جلیلیان (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان عنوان کتابی است از شهرام جلیلیان که در 652 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهرام جلیلیان، کتاب‌های شهرستان های ایرانشهر(توس)، تاریخ ایلام(توس)، گزارش شطرنج و نهش نیو-اردشیر(توس)، شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب ها و فرجام شناختی زردشتی(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.