دگردیسی کمونیسم مارکس (از جنبش سرمایه ستیز طبقه ی کارگر به حزب ایدئولوژیک سرمایه داری دولتی)

مولف:
محسن حکیمی (نویسنده)

ناشر:
اختران

درباره کتاب:
دگردیسی کمونیسم مارکس (از جنبش سرمایه ستیز طبقه ی کارگر به حزب ایدئولوژیک سرمایه داری دولتی) عنوان کتابی است از محسن حکیمی که در 400 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محسن حکیمی، کتاب‌های شش متفکر اگزیستانسیالیست(نشر مرکز)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر(خجسته)، اتحادیه های کارگری(نشر مرکز)، پسامدرنیته(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.