برنامه ریزی و مدیریت شهری با رویکرد چشم اندازسازی شهری (راهنمای تهیه استراتژی توسعه شهری CDS)

گروه مولفان:
احمد دنیا مالی (نویسنده) | رحیم سرور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
برنامه ریزی و مدیریت شهری با رویکرد چشم اندازسازی شهری (راهنمای تهیه استراتژی توسعه شهری CDS) عنوان کتابی است از رحیم سرور که در 263 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رحیم سرور، کتاب‌های راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر(تیسا)، تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری(تیسا)، مباحث راهبردی در زمینه ی مشارکت های عمومی - خصوصی در چشم انداز بین المللی(سخنکده)، موضوعات راهبردی برای مدیریت شهری در مشارکت های عمومی - خصوصی(سخنکده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.