تاریخ عقاید اقتصادی

مولف:
محمدکمال قاسم العسکری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ عقاید اقتصادی عنوان کتابی است از محمدکمال قاسم العسکری که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سنگ های کربناته است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدکمال قاسم العسکری، کتاب‌های اصول ژئوفیزیک اکتشافی(آییژ)، زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران(آییژ)، اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل(ستایش)، اصول ژئوفیزیک مخازن(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.