فرهنگ توصیفی علوم تربیتی (شامل بیش از 1000واژه کلیدی و کاربردی ...)

مولف:
علیرضا طالب زاده نوبریان (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر جهش

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی علوم تربیتی (شامل بیش از 1000واژه کلیدی و کاربردی ...) عنوان کتابی است از علیرضا طالب زاده نوبریان که در 232 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر جهش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.