ایدئولوژی، داو قدرت (روشنفکران و سیاست در ایران)[مطالعات سیاسی/ 6]

مولف:
محمد تقی قزلسفلی (نویسنده)

ناشر:
امید صبا

درباره کتاب:
ایدئولوژی، داو قدرت (روشنفکران و سیاست در ایران) [مطالعات سیاسی/6] عنوان کتابی است از محمد تقی قزلسفلی که در 650 صفحه و توسط انتشارات امید صبا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی قزلسفلی، کتاب‌های زندگی روزمره در سایه استالینیسم(امید صبا)، فلسفه فلسفه سیاسی(رشد آموزش)، بایسته های تاریخ اندیشه سیاسی غرب(رشد آموزش)، زیبایی شناسی و سیاست(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.