مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی

گروه مولفان:
سید محمد حسین نوری (نویسنده) | علی طاهری میرقائد (نویسنده)

ناشر:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

درباره کتاب:
مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی عنوان کتابی است از سید محمد حسین نوری که در 214 صفحه و توسط انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میکروسکوپ های الکترونی است. از سید محمد حسین نوری، کتاب زوج آسمانی(نظری) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان