معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (آموزشی و کاربردی، به کمک نرم افزار Smart-PLS)[کتاب های مدیریت]

گروه مولفان:
شهریار محسنین (نویسنده) | محمدرحیم اسفیدانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (آموزشی و کاربردی، به کمک نرم افزار Smart-PLS) [کتاب های مدیریت] عنوان کتابی است از شهریار محسنین که در 272 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی سازه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهریار محسنین، کتاب‌های مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل(موسسه کتاب مهربان نشر)، دانش مسایل روز(کتابخانه فرهنگ)، دانش مسائل روز(کتابخانه فرهنگ)، نسل چهارم بازاریابی(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.