حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش و پرورش تطبیقی

گروه مولفان | تان خوی له| محمد یمنی دوزی سرخابی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

اقتصاد آموزش و پرورش

گروه مولفان | مصطفی عمادزاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تعداد صفحات: 320

10,000 تومــان

رویکردی نمادین به تربیت دینی با تاکید بر روشهای اکتشافی

گروه مولفان | عبدالعظیم کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 192

9,000 تومــان

آموزش و پرورش تطبیقی

گروه مولفان | بهرام محسن پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,000 تومــان

آموزش و پرورش تطبیقی

گروه مولفان | بهرام محسن پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 104

4,000 تومــان

آموزش و پرورش تطبیقی

گروه مولفان | علی محمد الماسی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش

گروه مولفان | ابوالقاسم نادری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 261

12,000 تومــان

مدرسه زدایی از جامعه

گروه مولفان | ایوان ایلیچ| داور شیخاوندی
ناشر: گیسا
تعداد صفحات: 224

4,000 تومــان

مدرسه زدایی از جامعه

گروه مولفان | ایوان ایلیچ| الهه ضرغام
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

درآمدی به جامعه شناسی تعلیم و تربیت

گروه مولفان | آیور موریش| غلامعلی سرمد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 322

3,500 تومــان

  • 1