حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون های نظام مهندسی

گروه مولفان | محمد عظیمی آقداش
ناشر: نوآور
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

حقوق بشر و محیط زیست

گروه مولفان | لیندا حجار لیب| رضا امینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

حقوق خانواده

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

جعل و تزویر و جرایم وابسته

گروه مولفان | عباس منصورآبادی| محمدجواد فتحی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

جرم مطبوعاتی

گروه مولفان | قاسم محمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

تناسب جرم و مجازات

گروه مولفان | منصور رحمدل
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

حقوق اداری تطبیقی

گروه مولفان | مهدی هداوند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

22,000تومــان

تاملاتی در حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عباس کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان

حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

حقوق تعاونیها

گروه مولفان | حسن حسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

حقوق تحقیقات جنایی

گروه مولفان | ولی الله انصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000تومــان