حیات اقلیت های دینی در عهد آل بویه. .. .

گروه مولفان | اکبر کاظم زاده
ناشر: بهاردخت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه

گروه مولفان | روی متحده| محمد دهقانی
ناشر: نامک
تعداد صفحات: 235

17,500تومــان

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

گروه مولفان | صادق حجتی| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

31,000 تومــان

اقدامات سیاسی، فرهنگی، مذهبی و عمرانی عضدالدوله دیلمی

گروه مولفان | محمد رویگر
ناشر: سته بان
تعداد صفحات: 200

3,000 تومــان

  • 1