حیات علمی در روزگار سامانیان

گروه مولفان | احسان ذنون ثامری| جمال اشرفی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 297

20,000تومــان

امیراسماعیل سامانی

گروه مولفان | محمدرضا رهبری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 93

3,500 تومــان

فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان

گروه مولفان | محمد رضا ناجی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 0

35,000 تومــان

سلسله سامانیان

گروه مولفان | فریده هادی پور برزگر
ناشر: پل
تعداد صفحات: 0

2,500تومــان

  • 1