این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟

گروه مولفان | علی اصغر سیدآبادی
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 96

4,500 تومــان

باستان شناسی و هنر هخامنشی در ساتراپی ها

گروه مولفان | غلامرضا کرمیان
ناشر: خانه تاریخ و تصویر ابریشمی
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

مدیریت جهانی هخامنشی

گروه مولفان | ابوالحسن نجف زاده اتابکی
ناشر: پازینه
تعداد صفحات: None

25,000تومــان

تاریخ هخامنشیان -جلد 14

گروه مولفان | هلن سانسیسی-وردنبورگ| آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: توس
تعداد صفحات: 768

39,000 تومــان

هخامنشی ها

گروه مولفان | هخامنش
ناشر: آریابان
تعداد صفحات: 108

6,000تومــان

ترجمه کتیبه های هخامنشی

گروه مولفان | محسن ضیائی
ناشر: فاتحان راه دانش
تعداد صفحات: 210

10,000 تومــان

تاریخ شاهنشاهی هخامنشی

گروه مولفان | آلبرت تن آیک اومستد| محمد مقدم
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 727

35,000 تومــان

امپراتوری هخامنشی -جلد 2

گروه مولفان | پیر بریان| ناهید فروغان
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 868

45,000 تومــان

تمدن هخامنشی

گروه مولفان | علی سامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,500تومــان

تمدن هخامنشی

گروه مولفان | علی سامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

45,000 تومــان

تاریخ هخامنشیان -مجموعه 15 جلدی

گروه مولفان | هلن سانسیسی-وردنبورگ| آملی کورت| مرتضی ثاقب فر
ناشر: توس
تعداد صفحات: None

345,000تومــان

حکومت جهانی ایرانیان

گروه مولفان | عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش
تعداد صفحات: 400

25,000تومــان