حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریشه های آلمانی

گروه مولفان | لئو اشتراوس| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 291

28,000 تومــان

نیچه؛ از ویرانی تا بنای اخلاق

گروه مولفان | مریم عرب
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 391

35,000 تومــان

درباره ی حقیقت و ناحقیقت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| تیلور کارمن| ابو بوسا لوئیس| نیلوفر آقاابراهیمی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 94

15,500 تومــان

دیالکتیک علیه دیالکتیک

گروه مولفان | احسان پورخیری| ییندرژیخ زلنی| ابو بوسا لوئیس
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 134

13,000 تومــان

خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

گروه مولفان | دیوید شرمن| لیو راوچ| ابو بوسا لوئیس| محمد مهدی اردبیلی| پیام ذوقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 117

15,000 تومــان

هگل، کوژو، لکان

گروه مولفان | رادوستین کالویانف| احسان کریمخانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 110

10,000 تومــان

عقل و ضد عقل در روزگار ما

گروه مولفان | کارل یاسپرس| سید ضیاء تاج الدین| ابو بوسا لوئیس
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 103

11,000 تومــان

جایگاه دیالکتیک هگل در تاریخ دیالکتیک جدید

گروه مولفان | منوچهر آشتیانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 322

25,000 تومــان

برگه ها

گروه مولفان | لودویگ ویتگنشتاین| مالک حسینی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 188

15,000 تومــان

نیچه

گروه مولفان | لارنس گین| پیرو| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

فلسفه پسین ویتگنشتاین

گروه مولفان | آزوالد هنفلینگ| مینو حجت
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 314

25,000 تومــان

روح مسیحیت و مقدرات آن

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 204

20,000 تومــان