حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی

گروه مولفان | پیتر ام. تیدوس| ا. راسل تاپلینگ| مایکل هوستون| عباسعلی گائینی| علی صمدی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 501

35,000 تومــان

بیوشیمی پزشکی هارپر

گروه مولفان | ویکتور رادول| رضا محمدی| هرولد آنتونی هارپر
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 924

45,000 تومــان

کی لیت شدن آمینواسیدها در تغذیه انسان و حیوان

گروه مولفان | اچ. دوین اشمید| حمید امانلو| مرتضی صالح پور
ناشر: پادینا
تعداد صفحات: 356

21,000 تومــان

بیوشیمی

گروه مولفان | جان تی. مور| ریچارد لانگلی| فاطمه طهوری| فاطمه حشمتی غلامی
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 340

29,500تومــان

مدیریت کیفیت در بیوشیمی

گروه مولفان | رضا محمدی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان

بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

گروه مولفان | سارا دژستان| مهدی بهنامیان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 264

13,000 تومــان

سیتوژنتیک گیاهی

گروه مولفان | رام ج. سینگ| کریم‏ سرخه
ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
تعداد صفحات: 748

38,000 تومــان

اصول ژنومیک آماری

گروه مولفان | شی جونگ شو| سیدمهدی حسینی وردنجانی| محمدمهدی شریعتی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 528

29,000 تومــان

بیوانفورماتیک راهنمای درسی و عملی

گروه مولفان | جاناتان پوسنر| سعیدرضا وصال| محمد عارفیان
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 692

38,000 تومــان

بیوشیمی متابولیسم

گروه مولفان | فریبا جعفری| کهین شاهانی پور| اچ. رابرت هورتون
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 308

16,000 تومــان

ژنتیک مولکولی باکتریها

گروه مولفان | جرمی دیل| سایمون پارک| منصور مشرقی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 488

24,000 تومــان

بیوشیمی موارد بیماری

گروه مولفان | یوجین توی| مصطفی اسدنیا
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 368

28,000 تومــان