حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بر مزار صادق هدایت

گروه مولفان | یوسف اسحاق پور| باقر پرهام
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 104

10,000تومــان

نامه های روسی

گروه مولفان | آستولوف کوستین| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 394

35,500تومــان

جنگ داخلی در فرانسه (1871)

گروه مولفان | کارل مارکس| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 170

15,500تومــان

هانری کربن

گروه مولفان | داریوش شایگان| باقر پرهام
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 548

40,000 تومــان

مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل

گروه مولفان | ژان هیپولیت| باقر پرهام
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 153

10,000 تومــان

صور بنیانی حیات دینی

گروه مولفان | امیل دورکیم| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 636

66,500تومــان

درباره ی تقسیم کار اجتماعی

گروه مولفان | امیل دورکیم| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 400

49,500 تومــان

پدیدارشناسی جان

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| باقر پرهام
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 840

58,000 تومــان

مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی

گروه مولفان | رمون آرون| باقر پرهام
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 803

35,000 تومــان

حقوق طبیعی و تاریخ

گروه مولفان | لئو اشتراوس| باقر پرهام
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 416

25,000تومــان

نبردهای طبقاتی در فرانسه

گروه مولفان | کارل مارکس| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 200

11,900 تومــان

هیجدهم برومر لوئی بناپارت

گروه مولفان | کارل مارکس| باقر پرهام
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 210

12,500 تومــان