حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت بازرگانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 252

14,000 تومــان

روانشناسی سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 224

12,500 تومــان

مدیریت آموزشی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 203

11,000 تومــان

مدیریت امور عمومی و دولتی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 189

10,500 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 181

10,000 تومــان

مدیریت مالی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 139

7,500 تومــان

مدیریت صنعتی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 261

14,500 تومــان

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 260

14,500 تومــان

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 201

11,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 240

13,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 238

13,000 تومــان

مبانی سازمان و مدیریت

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| مجید رمضان
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 221

12,000 تومــان