حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مکانیک کوانتومی -جلد 1

گروه مولفان | کلود کوهن-تانوجی| برنار دیو| فرانک لالوئه| محمد فرهاد رحیمی| محسن سربیشه ای
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 539

19,000 تومــان

مکانیک کوانتومی -جلد 4

گروه مولفان | کلود کوهن-تانوجی| برنار دیو| فرانک لالوئه| محمد فرهاد رحیمی| محسن سربیشه ای| عبدالرحیم اشعری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 382

10,500 تومــان

مکانیک کوانتومی -جلد 3

گروه مولفان | کلود کوهن-تانوجی| برنار دیو| فرانک لالوئه| محمد فرهاد رحیمی| محسن سربیشه ای| عبدالرحیم اشعری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 470

11,000 تومــان

مکانیک کوانتومی -جلد 1

گروه مولفان | کلود کوهن-تانوجی| برنار دیو| فرانک لالوئه| محمد فرهاد رحیمی| محسن سربیشه ای| عبدالرحیم اشعری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 526

8,200 تومــان

مکانیک کوانتومی -جلد 2

گروه مولفان | کلود کوهن-تانوجی| برنار دیو| فرانک لالوئه| محمد فرهاد رحیمی| محسن سربیشه ای| عبدالرحیم اشعری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 713

14,000 تومــان

  • 1