حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت اشتیاق شغلی سرمایه انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 304

18,500 تومــان

اندازه گیری عملکرد کارکنان

گروه مولفان | ایرج سلطانی| مهران ابراهیم فر
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 220

15,000 تومــان

جانشین پروری و توسعه رهبری در سازمان های پیچیده کسب و کار

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 424

23,000 تومــان

فنون و ابزارهای مربیگری در توسعه رهبری

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 464

28,000 تومــان

مدیریت عملکرد با تاکید بر برنامه های توسعه فردی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 548

26,000 تومــان

روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 216

1,450 تومــان

تفکر استراتژیک بستر آینده پژوهی

گروه مولفان | ایرج سلطانی| بهزاد حقی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 376

16,000 تومــان

پرورش منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

بنیادهای کار تیمی

گروه مولفان | ایرج سلطانی| محسن پورسینا
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 192

7,800 تومــان

مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 120

4,800 تومــان

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: 68

3,000 تومــان

بهره وری منابع انسانی

گروه مولفان | ایرج سلطانی
ناشر: ارکان
تعداد صفحات: 136

5,500 تومــان