حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

طراحی سیستم های آبیاری -جلد 1

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 452

5,900 تومــان

طراحی سیستم های آبیاری -جلد 2

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 368

8,000 تومــان

رابطه ی آب، خاک و گیاه

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 728

21,000 تومــان

فیزیک خاک

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد
تعداد صفحات: 622

23,500 تومــان

اصول هیدرولوژی کاربردی

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 928

35,000 تومــان

زهکشی جدید

گروه مولفان | لمبرت اسمیدما| ویلم فردریک ولوتمن| دیوید رای کرافت| امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 532

25,000 تومــان

هوا و اقلیم شناسی

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 382

6,000 تومــان

رابطه آب و خاک و گیاه

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 484

9,000 تومــان

تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| امین علیزاده
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 136

6,000 تومــان

اقلیم و هواشناسی کشاورزی

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

آبیاری قطره ای

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 496

5,800 تومــان

فیزیک خاک

گروه مولفان | امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 568

8,500 تومــان