حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهارت پنجم استفادهه ااز پایگاه داده Access 2007

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

مهارت ششم ارایه مطالب Powerpoint2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 167

5,000 تومــان

مهارت چهارم صفحه گسترده Excel 2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| سید علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | سید علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 512

40,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | سید علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 216

10,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| سید علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | سید علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان

ICDL XP

گروه مولفان | سید علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 360

15,000 تومــان

کاربر نرم افزار اداری -جلد 1

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان