حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهارت پنجم استفادهه ااز پایگاه داده Access 2007

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

مهارت ششم ارایه مطالب Powerpoint2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 167

5,000 تومــان

مهارت چهارم صفحه گسترده Excel 2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 168

5,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

ICDL

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

شوش شش هزار ساله

گروه مولفان | پیر آمیه| علی موسوی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 191

50,000 تومــان

کاربر نرم افزار اداری -جلد 1

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 400

20,000 تومــان

واژه پرداز Word 2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 263

9,000 تومــان

اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 272

7,000 تومــان

ارائه مطالب PowerPoint 2007

گروه مولفان | علی موسوی| مجید سبزعلی گل
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 127

3,000 تومــان

دیگ سنگی

گروه مولفان | علی موسوی
ناشر: کتاب قاف
تعداد صفحات: None

4,500 تومــان

کاربر نرم افزار اداری -جلد 2

گروه مولفان | مجید سبزعلی گل| علی موسوی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 312

20,000 تومــان