حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | ریموند ا. نو| اباصلت خراسانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 638

40,000 تومــان

مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 124

7,500 تومــان

بودجه بندی آموزشی

گروه مولفان | دایان سی. والنتی| کورش فتحی واجارگاه| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 172

10,000 تومــان

بین المللی سازی آموزش عالی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 242

15,000 تومــان

یادگیری و توسعه

گروه مولفان | کتی بیورز| اندرو ری| اباصلت خراسانی| سمیه دانشمندی| مهدیه السادات صادقی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 344

24,000 تومــان

تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| اکبر عیدی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 342

19,000 تومــان

برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | دانیل ام ونتلند| کورش فتحی واجارگاه| ابراهیم صالحی عمران| اباصلت خراسانی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

طراحی نظام جامع آموزشی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| سیده مهدیه موسوی نسب
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 160

6,500 تومــان

ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| هومن دوستی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 220

7,500 تومــان

رویکردی جامع به اثربخشی آموزش

گروه مولفان | اباصلت خراسانی| برزو رشتیانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد صفحات: 238

14,000 تومــان

  • 1