حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول مدیریت ناب - چابک

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| صدیقه قیومی قهرودی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 532

32,000 تومــان

مدیریت بهره وری در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| صادق عزیزی
ناشر: گسترش علوم نوین
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

زبان تخصصی ویژه رشته های مدیریت و مدیریت اجرایی

گروه مولفان | محسن شفیعی نیک آبادی| حسن فارسیجانی
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 450

26,500 تومــان

اصول مدیریت کارخانه

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

روشهای تولید وعملیات در کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 310

8,500تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 764

31,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 2

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 452

26,000تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 3

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 926

33,500 تومــان

مدیریت دانش در زنجیره تامین

گروه مولفان | محسن شفیعی نیک آبادی| حسن فارسیجانی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 171

12,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 424

7,500 تومــان

مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی
ناشر: حامی
تعداد صفحات: 564

9,500 تومــان