حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مباحث مدیریت دولتی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 256

9,500 تومــان

درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 260

12,000 تومــان

چالشهای مدیریت دولتی در ایران

گروه مولفان | حسن دانایی فرد
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 286

13,500 تومــان

روش شناسی کیو

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید یعقوب حسینی| روزبه شیخها
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 192

7,000تومــان

روش پژوهش مقدماتی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید یعقوب حسینی| شیما میرزائی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 264

15,000تومــان

نظریه پردازی برای تعیین فرضیه در مطالعات سازمانی

گروه مولفان | بادرینارایان شانکار پاوار| حسن دانایی فرد| بهنام شهائی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 159

8,000تومــان

مدیریت تحول در سازمان

گروه مولفان | وندل فرنچ| سسیل بل| سید مهدی الوانی| حسن دانایی فرد
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 327

17,000تومــان

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی| عادل آذر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 276

15,000تومــان

بوروکراسی و توسعه در ایران

گروه مولفان | ابوالحسن فقیهی| حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 312

17,500 تومــان

مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 280

12,000تومــان

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| سید مهدی الوانی| عادل آذر
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 496

25,000تومــان

گفتارهایی در نظریه پردازی توسعه منابع انسانی سازمانی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| علی اصغری صارم
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 398

24,000 تومــان