حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مسائل جهان سوم

گروه مولفان | پیتر ج. برنل| ویکی رندال| احمد ساعی| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی

گروه مولفان | احمد ساعی| عبدالمجید سیفی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم

گروه مولفان | احمد ساعی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

توسعه در مکاتب متعارض

گروه مولفان | احمد ساعی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم

گروه مولفان | احمد ساعی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 292

11,000 تومــان

اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | تامس لارسون| دیوید اسکیدمور| احمد ساعی| مهدی تقوی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

نظریه های امپریالیسم

گروه مولفان | احمد ساعی| ولفگانگ یوستین مومزن
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین الملل

گروه مولفان | دیوید بلعام| مایکل وست| احمد ساعی| عبدالمجید سیفی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

جهانی شدن و جنوب

گروه مولفان | کوک پنگ خور| احمد ساعی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 186

10,000 تومــان

توسعه نیافتگی در دوران پسا استعماری

گروه مولفان | احمد ساعی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تعداد صفحات: 186

12,000 تومــان

  • 1