حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000تومــان

پژوهشی در رئالیسم اروپایی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| اکبر افسری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

ویرانی عقل

گروه مولفان | جورج لوکاچ| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 1040

98,000 تومــان

نویسنده، نقد و فرهنگ

گروه مولفان | جورج لوکاچ
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 448

30,000تومــان

نظریه ی رمان

گروه مولفان | جورج لوکاچ| حسن مرتضوی
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 224

12,000تومــان

رمان تاریخی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| امید مهرگان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 556

25,000 تومــان

تزهای بلوم

گروه مولفان | جورج لوکاچ| پتر کریستیان لوتس| امید مهرگان
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 256

12,000تومــان

جامعه شناسی رمان

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 160

7,500تومــان

رمان تاریخی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| شهلا فیلسوفی
ناشر: اشاره
تعداد صفحات: 621

20,000تومــان

جان و صورت

گروه مولفان | جورج لوکاچ| رضا رضائی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 284

10,000 تومــان

رمان تاریخی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| شاپور بهیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 536

9,500 تومــان

هگل جوان

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محسن حکیمی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 712

19,500 تومــان