حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ره نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری

گروه مولفان | مارتین گ. مورله| رالف ایزنمان| رابرت فال| احمد جعفرنژاد| اصغر عقلایی| شهاب اشراقی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 330

22,000 تومــان

تلفیق رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و پایدار در زنجیره کسب و کار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مریم محسنی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 326

20,000 تومــان

طراحی و کنترل زنجیره تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| حنان عموزاده مهدیرجی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 462

30,000 تومــان

مدیریت تولید و عملیات نوین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 724

50,000 تومــان

مدیریت ریسک

گروه مولفان | ریتا مالکهی| احمد جعفرنژاد| علی بیاتی| سید حسین اصولی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 416

25,500 تومــان

زنجیره تامین پایدار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| محمد رضا محمودی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 188

13,500 تومــان

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| علی مروتی شریف آبادی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

طراحی و کنترل زنجیره تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| حنان عموزاده مهدیرجی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 351

6,500 تومــان

تولید ناب و سنجش نابی در سازمان ها

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| سید احمد احمدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 368

9,200 تومــان

فرآیندگرایی در ساختار نوین سازمان

گروه مولفان | حیدر میرفخرالدینی| احمد جعفرنژاد| مجتبی جوانبخت
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 318

7,900 تومــان

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مجید اسماعیلیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 546

8,100تومــان

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| محمد فاریابی باسمنج
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 544

11,500 تومــان