حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید

گروه مولفان | جوزف فایرستون| مارک مکلروی| احمد جعفرنژاد| خدیجه سفیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 344

9,500 تومــان

مدیریت فناوری مدرن

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 400

18,000 تومــان

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مجید اسماعیلیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 546

8,100 تومــان

زنجیره تامین پایدار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| محمد رضا محمودی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 188

13,500 تومــان

طراحی و کنترل زنجیره تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| حنان عموزاده مهدیرجی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 462

30,000 تومــان

مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| علی مروتی شریف آبادی| فائزه اسدیان اردکانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| بهنام شهائی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 271

7,000 تومــان

تلفیق رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و پایدار در زنجیره کسب و کار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مریم محسنی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 326

20,000 تومــان

  • 1